No  School Name Type Address Telephone Number
01 J/Driberc College 1AB Chavakachcheri 021-2270738
02 J/Chavakachcheri Ladies College  1AB Chavakachcheri 021-2270108
03 J/Chavakachcheri Hindu College  1AB Chavakachcheri 021-2270351
04 J/Veerasingam Central College  1AB Meesalai 021-2050408
05 J/Kodikamam Thirunavukkarasu Maha Vidyalaya  1AB Kodikamam 021-2050408
06 J/Varany  Maha Vidyalay  1AB Varany 021-2271212
07 J/Madduvil Kamalasini Vidyalaya  II Madduvil  21-2057838
08 J/Madduvil Chandrapura Skandavarothaya Maha Vidyalaya  1C  Madduvil
09 J/Navatkuli Maha Vidyalaya  1C  Navatkuli
10 J/Usan Ramanathan Maha Vidyalaya  1C  Usan
11 J/Kodikaamam Thirunaavukarasu Primary Vidiyalaya  1AB  Kodikamam
12 J/Kaithady Mutthukumaarasaami MahaVidiyaalaya  1C  Kaithady
13 J/Meesalai Vigneswara maha Vidiyalaya  1C  Meesalai
14 J/Kachchai GTMS  II  Kachchai
15 J/Kaithady Vigneswara Vidiyalaya  II  Kaithady
16 J/Allaarai GTMS   II  Allarai
17 J/Kodikaamam GTMS   II  Kodikamam
18 J/Manthuvil Sri Baarathy Vidiyalaya  II  Manthuvil
19 J/Vidathalpalai Kamalaasini Vidiyaalaya  II  Vidaththaipalai
20 J/Eluthumatthuvaal Sri Ganesha Vidiyaalaya   II  Eluthumadduval
21 J/Edaikurichchi Sri Supramaniya Vidiyaalaya  II  Idaikkuruchchi , Varany
22 J/kaithady Guru Shami Vidiyaalaya   II  Kaithady
23 J/Madduvil South AMTMS  II  Madduvil
24 J/Kaithady Nunaavil GTMS  II  Kaithady Nunavil
25 J/Kathady Naavatkuli GTMS   II  Kaithady Navatkuli
26 J/Mirusuvil GTMS  II  Mirusuvil
27 J/Madduvil Chanramouleesa Vidiyaalaya  II  Madduvil
28 J/Madduvil Saraswathi Vidiyalaya   II  Madduvil
29 J/Maravanpulo Shakalakalaavally Vidiyalaya   II  Maravanpulo
30 J/Eluthumathvaal GTMS   II  Eluthumadduval
31 J/Sarasaalai Sri Ganesha Vidiyalaya  II  Sarasaalai
32 J/Manthuvil RCTMS   II  Manthuvil
33 J/Nunaavil West GTMS   II  Nunavil
34 J/Nunaavil East Amirthampikai Vidiyalaya  III Nunavil East
35 J/Karambaikurichchi GTMS   III  Karambaikuruchchi
36 J/ Mirusuvil RCTMS   III  Mirusuvil
37 J/Varani North Saivapirakasha Vidiyalaya  III  Varani North
38 J/Chavakachcheri Hindu Primary School  III  Chavakachcheri
39 J/Kodikaamam Tirunaavatkarashu Primary School   III  Kodikamam
40 J/kalvayal Sri Shanmuganantha Vidiyalaya   III  Kalvayal
41 J/Pookaddy GTMS  III  Varany
42 J/Chavakachcheri RCTMS  III  Chavakachcheri
43 J/Eyattaalai AMTMS  III  Eyattralai
44 J/ Ketpeli GTMS  III  Ketpeli
45 J/Kaithady Sethukaavalar Vidiyalaya  III  Kaithady
46 J/Kaithady kalaivaani Vidiyalaya  III  Kaithady
47 J/Naavatkaadu Kanapathpillai Vidiyalaya  III  Naavatkadu
48 J/Madduvil North GTMS  III  Madduvil
49 J/Chavakachcheri Shakthiamman Vidiyalaya  III  Chavakachcheri
50 J/Meesalai Kamalampikai Vidiyalaya  III  Meesalai
51 J/Varani North GTMS  III  Varani
52 J/Kovilakandy Mahaluxmy Vidiyalaya  III  Kovilakandy
53 J/Madduvil Shanthanajaki Vidiyalaya  III  Madduvil 
54 J/Thanankilappu GTMS  III  Thanankilappu
55 J/pokadddy RCTMS  III  Varany
56 J/Karampai AMTMS  III  Karampai
57 J/Eruthidal GTMS  III  Eruthidal
58 J/Mesalai Verasingam Primary School  III  Meesalai
59 J/Karampakam GTMS  III  Karampakam
60 J/Kaithady Nuffield School-  II  Kaithady

News & Events

09
Jan2019

Diabetes Awareness Seminar

Awareness Seminar on Diabetes at the Divisional...

01
Jan2019
New Year Event  - 2019.01.01

New Year Event - 2019.01.01

The office Staffs participated the New Year...

News & Events

09
Jan2019

Diabetes Awareness Seminar

Awareness Seminar on Diabetes at the Divisional...

01
Jan2019
New Year Event  - 2019.01.01

New Year Event - 2019.01.01

The office Staffs participated the New Year...

Scroll To Top