අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

09
ජන2019

Diabetes Awareness Seminar

Awareness Seminar on Diabetes at the Divisional...

01
ජන2019
New Year Event  - 2019.01.01

New Year Event - 2019.01.01

The office Staffs participated the New Year...

Scroll To Top